Regulamin sklepu internetowego firmy Artyści Reklamy Sp. z o.o.

 

CZĘŚĆ I. SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 • SPRZEDAWCA - firma: Artyści Reklamy Sp. z o.o., ul. B. Prusa 43/68, 05-800 Pruszków (Polska), NIP 534-257-24-81
 • ADRES KORESPONDENCYJNY: B. Prusa 43/68, 05-800 Pruszków
 • ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: biuro@artyscireklamy.pl
 • GODZINY PRACY: poniedziałek-piątek, w godzinach 9-17 (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy)
 • SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy prowadzony przez firmę Artyści Reklamy Sp. z o.o. dostępny pod adresem URL www.artyscireklamy.pl oraz kursy.artyscireklamy.pl
 • UŻYTKOWNIK - każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 • DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli UŻYTKOWNIKA, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane.

 

CZĘŚĆ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO, znajdującego się pod adresem URL www.artyscireklamy.pl oraz kursy.artyscireklamy.pl w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy, której stronami są SPRZEDAWCA oraz UŻYTKOWNIK.

 

2.

Każda osoba dokonująca zakupów w SKLEPIE INTERNETOWYM potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w niniejszej formie. Akceptacji tej dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody podczas składania zamówienia

 

3.

Każdy UŻYTKOWNIK serwisu zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także UŻYTKOWNIK zobowiązuje się poszanowania dobrych obyczajów.

 

CZĘŚĆ III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

1.

UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania ze wszystkich materiałów które otrzymał lub zakupił od SPRZEDAWCY, jedynie w zakresie własnego użytku.

 

2.

Wykorzystanie materiałów w innym zakresie jest możliwe tylko na podstawie wyraźnie otrzymanej zgody SPRZEDAWCY.

 

3.

Niedozwolone jest wykorzystanie w celach: reklamowym, marketingowym, komercyjnym, promocyjnym, materiałów udostępnionych odpłatnie lub nieodpłatnie przez SPRZEDAWCĘ, bez jego pisemnej zgody.

 

4.

Wszelkie materiały dostępne odpłatnie lub nieodpłatnie podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, a UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do niewykorzystania materiałów udostępnianych przez SPRZEDAWCĘ w sposób niezgodny z prawem.

 

5.

Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w SKLEPIE INTERNETOWYM lub w otrzymanych produktach, a w szczególności nie będzie:

 1. rozpowszechniać,
 2. sprzedawać,
 3. oddawać,
 4. zamieniać,
 5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
 6. modyfikować,
 7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
 8. przerabiać,
 9. publikować,
 10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
 11. reprodukować,
 12. dystrybuować,
 13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
 14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
 15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.

 

6.

UŻYTKOWNIK nie ma prawa udostępniać innym osobom hiperłącza do zakupionego produktu.

 

 

CZĘŚĆ IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 

1.

Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty elektroniczne zamieszczone w SKLEPIE INTERNETOWYM.

 

2.

Jako "ebook" rozumie się publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, który jest odpowiednikiem publikacji w tradycyjnej formie (np. książki, podręcznika)

 

3.

Aby prawidłowo korzystać z produktów może być potrzebna instalacja dodatkowego oprogramowania takiego jak np: WinRar lub odtwarzacz multimedialny.

 

4.

Zakupione produkty dostarczane są użytkownikowi przez SPRZEDAWCE za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany przez KLIENTA adres e-mail.

 

5.

Ceny podane w SKLEPIE INTERNETOWYM są cenami brutto.

 

CZĘŚĆ V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1.

Klient może dokonać zakupu produktu znajdującego się w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez złożenie zamówienia.

 

2.

Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO należy skompletować zamówienie (które będzie widoczne na stronie "koszyk"), a następnie wypełnić formularz zamówienia i wybrać sposób płatności. Następnie należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na odpowiedni przycisk. Takie działanie oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 

3.

Każde zamówienie jest weryfikowane w sposób zautomatyzowany, poprzez wysłanie odpowiedniego maila na podany przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail w formularzu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza iż zamówienie zostało złożone w sposób prawidłowy

 

4.

SPRZEDAWCA przewiduje zamieszczanie w SKLEPIE INTERNETOWYM produktów w promocyjnych cenach. Promocyjne produkty wystawiane są okresowo, a ich ilość może być ograniczona. Zamówienia na te produkty przyjmowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

CZĘŚĆ VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1.

UŻYTKOWNIK, podczas składania zamówienia, zobowiązany jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawidłowych informacji SPRZEDAWCA ma prawo odmówić realizacji zamówienia a także może ubiegać sie o zwrot poniesionych kosztów.

 

2.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM drogą mailową lub telefoniczną celem potwierdzenia lub realizacji zamówienia.

 

3.

SPRZEDAWCA realizuje zamówienia niezwłocznie - w terminie od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) dni roboczych, a w wypadku zakupienia produktu, który w nazwie zawiera słowo "konsultacje" lub podobne, w terminie uzgodnionym z UŻYTKOWNIKIEM

 

4.

Za datę otrzymania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe SPRZEDAWCY pełnej ceny produktu.

 

5.

Termin realizacji zlecenia może się wydłużyć, o czym SPRZEDAWCA poinformuje UŻYTKOWNIKA mailowo lub telefonicznie.

 

6.

Zamówienie jest realizowane poprzez

 • umożliwienie UŻYTKOWNIKOWI dostępu do produktu elektronicznego teletransmisji na platformie kursy.artyscireklamy.pl na czas określony w zamówieniu,
 • umożliwienie UŻYTKOWNIKOWI pobrania produktu elektronicznego drogą teletransmisji, poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika, którym posługuje się Użytkownik podczas pobierania produktu elektronicznego z Serwisu.

 

7.

Usługę uznaje się za wykonaną z chwilą, gdy klient otrzyma dane dostępowe do zakupionych produktów

 

8.

SPRZEDAWCA nie odpowiada za nieotrzymanie przez Klienta dostępu do zakupionych produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Klienta, a w szczególności, gdy

 • wiadomość e-mail SPRZEDAWCY, zawierająca dostęp do zakupionych produktów na platformie kursy.artyscireklamy.pl zostanie automatycznie oznaczona jako „spam”
 • wiadomość nie dotrze do Klienta z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Klient.

 

9.

Podstawą do ustalenia czy dostęp do produktu został poprawnie przyznany lub czy produkt został poprawnie pobrany jest zapis w systemie informatycznym SKLEPU INTERNETOWEGO. Uznaje się, że transmisja materiału została zrealizowana pomyślnie bez względu na to, kto faktycznie dokonał pobrania materiału przez hiperłącze udostępnione UŻYTKOWNIKOWI

 

 

CZĘŚĆ VII. REKLAMACJE

 

1.

W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

 

2.

Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres biuro@artyscireklamy.pl.

 

3.

Podczas wnoszenia o reklamację prosimy podać:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.)
 • przedmiot
 • przyczynę reklamacji
 • dane kontaktowe

 

4.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

5.

Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

 

6.

Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

CZĘŚĆ VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.

W terminie 14 dni od dnia wydania produktu UŻYTKOWNIK ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. To co strony świadczyły zostaje zwrócone w stanie niezmienionym.

 

2.

W przypadku gdy realizacja umowy wydłuża się poza terminy określone w § 6 pkt. 3, UŻYTKOWNIK może odstąpić od umowy oraz żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy. W takiej sytuacji SPRZEDAWCY nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów.

 

3.

Prawo wskazane w tym paragrafie dotyczy tylko sprzedaży, której stroną jest osoba fizyczna, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

4.

W szczególnych wypadkach takich jak np. obawa o wykorzystanie produktu w sposób niezgodny z prawem lub na szkodę SKLEPU INTERNETOWEGO, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie UŻYTKOWNIKA.

 

5.

Zamówienie można odwołać przez pocztę elektroniczną wysyłając maila o tytule "Anulowanie zamówienia [nazwa produktu]", wpisując po słowie "zamówienia" odpowiednią nazwę produktu.

 

6.

Podstawą do ustalenia czy materiał został pobrany poprawnie jest zapis w systemie informatycznym SKLEPU INTERNETOWEGO. Uznaje się, że transmisja materiału została zrealizowana pomyślnie bez względu na to, kto faktycznie dokonał pobrania materiału przez hiperłącze udostępnione UŻYTKOWNIKOWI

 

 

CZĘŚĆ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 

2.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.

 

3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

4.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści, które UŻYTKOWNICY kierują do SPRZEDAWCY, jeśli treści te dotyczą kwestii związanych z funkcjonowaniem SKLEPU INTERNETOWEGO oraz jeśli SPRZEDAWCA uzna, że są one warte upublicznienia.

 

5.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz zasadach funkcjonowania SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

6.

Wszelakie zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian na stronie SPRZEDAWCY.

 

7.

Niniejszy Regulamin chroniony jest prawem autorskim.